Saturday, 24 March 2012

Situasi 16 ~Transkripsi Dialek Kelantan~


Transkripsi ialah penulisan dalam bentuk lambang-lambang fonetik daripada lambang-lambang tulisan huruf-huruf biasa. Transkripsi juga menurunkan lambang-lambang bunyi sebutan ke dalam bentuk lambang-lambang fonetik yang setepat mungkin mengikut sebutan sebenar penutur satu-satu bahasa. Dalam transkripsi fonetik, satu lambang digunakan untuk mewakili satu bunyi yang diucapkan. Terdapat dua jenis transkripsi, iaitu transkripsi fonetik dan transkripsi fonemik.
Transkripsi fonetik juga dikenali sebagai transkripsi sempit. Dalam transkripsi fonetik atau transkripsi sempit ini, pengkaji cuba memberi lambang fonetik yang setepat-tepatnya dan sedetail-detailnya (sangat terperinci) dengan bunyi yang diucapkan atau tulisan yang dipindahkan ke dalam transkripsi fonetik tersebut. 
Transkripsi fonemik juga disebut transkripsi luas. Transkripsi fonemik mencatatkan bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan dengan cara yang lebih luas, iaitu dengan menggunakan fonem-fonem yang terdapat dalam satu-satu bahasa itu secara umum dan mudah. 
Contoh transkripsi fonetik dalam dialek Kelantan:


Dialek Kelantan     Bahasa Melayu
[#bɔ#]                          cukup
[#bε#]                          bang, azan
[#boh#]                        bubuh
[#čε#]                           kenal 
[#čoʔ#]                         batal
[#čɔʔ#]                         cangkul
[#ča# ]                          air kotor/longkang
[#dɔʔ#]                         tidak
[#goʔ#]                         reban
[#lɔʔ#]                          biar
[#no#]                           buai
[#sɔ#]                           satu
[#tε#]                            pukul 
[#waʔ#]                        buat
[#ɔʔ#]                        belukar
[#jɔʔõ#]                       redup (cuaca)
[#uŋa#]                         lari
[#ɔyaʔ#]                     beritahu
[#sɔʔmɔ#]                    selalu

[#mugɔ#]                      benda, makhluk, perkara
[#ugɔh#]                       berubah rupa

PENDAPAT:
Dialek Kelantan banyak mempunyai perkataan yang berbeza dengan perkataan bahasa Melayu standard. Hal ini telah menjadikan dialek Kelantan begitu unik dan istimewa.

No comments:

Post a Comment